default logo

เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

ผู้แต่ง : กลุ่มที่ 2 สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก : 168
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

ผู้แต่ง : กลุ่มที่ 1 สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก : 167
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

ครุฑและนาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี/ ยมโดย เพ็งพงศา

ผู้แต่ง : ยมโดย เพ็งพงศา
เลขเรียก : 166
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดทำข้อความพระราชสาส์น/ ธัญญรัตน์ สังข์รุ่ง

ผู้แต่ง : ธัญญรัตน์ สังข์รุ่ง
เลขเรียก : 165
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การศึกษาผลจากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ ไตรศิริพานิช
เลขเรียก : 164
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาดูงานการอนุรักษ์และจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุและโบราณวัตถุ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 20 -26 มิถุนายน พ.ศ.2559

ผู้แต่ง : กลุ่มงานวังสระปทุม กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก : 163
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิก เพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชีนในการประมวลผลคลาวด์/ ทิพรัตน์ ศิลปพงศ์วรากร

ผู้แต่ง : ทิพรัตน์ ศิลปพงศ์วรากร
เลขเรียก : 162
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษา สำนักราชเลขาธิการ

ผู้แต่ง : อภิสิทธิ์ หนุนภักดี
เลขเรียก : 161
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาดูงาน ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้แต่ง : กลุ่มที่ 3
เลขเรียก : 160
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

รายงานการศึกษาดูงาน ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้แต่ง : กลุ่มที่ 2
เลขเรียก : 159
ประเภททรัพยากร : เอกสารงานวิจัย / วิทยานิพนธ์