default logo

/กิจกรรม/คณะครู และนักเรีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะครู และนักเรีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  จำนวน ๔๔๘ คน 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ในวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ย้อนกลับ