default logo

/กิจกรรม/คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  จำนวน 448 คน 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559
ย้อนกลับ