default logo

/กิจกรรม/หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางานศูนย์สารสนเทศ ฯ วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางาน
ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559การซ่อมเอกสารจดหมายเหตุห้องสมุดเฉพาะ
ห้องจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ

ห้องจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามสมุดเยี่ยม

 


 

ย้อนกลับ