default logo

/กิจกรรม/หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางานศูนย์สารสนเทศ ฯ วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางาน
ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙







การซ่อมเอกสารจดหมายเหตุ



ห้องสมุดเฉพาะ




ห้องจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ





ห้องจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ



ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามสมุดเยี่ยม

 


 

ย้อนกลับ