default logo

นิทรรศการเสมือนจริง slide 2 slide 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ มีพันธกิจสำคัญ คือ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พระบรมราชจักรีวงศ์ทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งตีพิมพ์ รวมถึงสื่อโสตทัศน์ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย .......

E-Book Update

รายงานโครงการทดน้ำไขน้ำสำหรับเขตรที่ราบแห่งลาดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้

รายงานโครงการทดน้ำไขน้ำสำหรับเขตรที่ราบแห่งลาดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้

รายงานโครงการทดน้ำไขน้ำสำหรับเขตรที่ราบแห่งลาดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ ของมิสเตอร์ เย โฮมาน วาน เดอร์ ไฮเด -- รายงานมิสเตอร์วันเดอไฮเดตรวจคลอง -- โครงการชลประทานเขื่อนเจ้าพระยา -- พิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยา 7 กุมภาพันธ์ 2500 -- ประมวลภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา 7 กุมภาพันธ์ 2500

โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม / สำนักราชเลขาธิการ

โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม / สำนักราชเลขาธิการ

ความหมายของตราฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก -- ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก -- ผังจารึกโคลงสุภาษิตในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม -- บานแผละประตู -- บานแผละหน้าต่าง

คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / บรรณาธิการ อรสุดา เจริญรัถ

คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / บรรณาธิการ อรสุดา เจริญรัถ

หนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

หนังสือจัดจำหน่าย

ตอบรับสิ่งพิมพ์

 1. ชื่อ-นามสกุล *
 2. ชื่อหน่วยงาน *
 3. อีเมล *
 4. เบอร์โทรศัพท์ *
 5. จำนวนสิ่งพิมพ์ที่ได้รับ(เล่ม) *
 6. ข้อเสนอแนะ
 7. ไฟล์แนบบ

กิจกรรม

คณะครู และนักเรีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะครู และนักเรีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะครู และนักเรีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  จำนวน ๔๔๘ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
ในวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางานศูนย์สารสนเทศ ฯ วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางานศูนย์สารสนเทศ ฯ วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษางานศูนย์สารสนเทศ ฯ
วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

มูลนิธิทันตนวัตกรรม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. จำนวน ๔ คน

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ ๗ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ ๗ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ 

สื่อมัลติมีเดีย